projecten

| 01
herstructurering

Geheel of gedeeltelijke sloop van een buurt of wijk is ingrijpend. Hoe creëer je een nieuw perspectief waar ook huidige bewoners in worden meegenomen. Ik heb op diverse plekken in het land mogen werken aan deze opgaven. Zoals in Tiel aan de Vogelbuurt en in Deventer in de Rivierenwijk. Op dit moment werk ik samen met gemeente en woningbedrijf aan plannen in Harlingen [plan Zuid] en in Sneek [het Eiland].

| 02
kwaliteitsdocument

Een kwaliteitsdocument komt tot stand in direct overleg met de betrokkenen. Het bevat duidelijke regels om de bestaande kwaliteit te borgen, en richtlijnen die een stimulans vormen om de kwaliteit te versterken. Het project 'Zomerhuizenterrein Vlieland' is hier een voorbeeld van. Deze aanpak krijgt een vervolg met het project Vitale Vakantieparken met diverse pilots in Drenthe [2020].

| 03
participatie

De herontwikkeling van het Veemarktterrein is één van de grote binnenstedelijke woningbouwopgaven in de stad Utrecht, waar ik in een vroeg stadium betrokken was bij de participatie.

Ook het stedelijke debat over de toekomst van het gebied Stadsblokken Meinerswijk in Arnhem is een voorbeeld van deze aanpak. De participatie is gedocumenteerd in de vorm van een logboek.